นานากระบวนทรรศน์

   มีแต่พลังของประชาชนอันกว้างใหญ่ไพศาลร่วมใจกันต่อสู้อย่างพร้อมเพรียงเท่านั้น จึงจะกอบกู้ความหายนะของประเทศชาติและสร้างชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนได้

 
 

คำชี้แจง


เอกสารฉบับนี้เป็นรายงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลสรุปเหตุการณ์และแนวโน้มด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในประเทศไทย และในต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย จัดทำทุก 4 เดือน โดยโครงการข่าวสาร ทิศทางประเทศไทย (Thailand Trends Monitoring Project – TTMP) ด้วยการสนับสนุนให้ทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตามหนังสือสัญญาให้ทุนเลขที่ RDG 4510006 รายงานฉบับนี้ถือเป็นรายงานฉบับที่ 14 ประจำจตุมาสที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 254 5) ประกอบด้วยรายงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นรายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ในหัวข้อเรื่อง “ประเทศไทยกับมหาอำนาจโลก” ส่วนที่ 2 เป็นรายงานการประมวลสรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม 2545 ทั้งนี้ โดยใช้ข่าวสารข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามกรอบการประมวลข้อมูลที่กำหนดไว้ 7 เรื่อง ตามหนังสือสัญญาให้ทุน ดังกล่าว รายงานมีความหนาทั้งสิ้น 200 หน้า กระดาษ เอ-4

คณะผู้ดำเนินงานหวังว่า ท่านจะได้รับประโยชน์จากรายงานฉบับนี้ตามสมควร