ทรรศนะจากผู้อ่าน
สนับสนุนการต่อสู้เพื่อขจัดระบอบทักษิณ 
ทวงคืนอำนาจรัฐมาเป็นของมวลมหาประชาชน
ประณามและคัดค้านการใช้ความรุนแรงและ
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุกคาม ทำร้าย และลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพประชาชนที่ชุมนุมอย่างสันติ