กะทะบทความ

สนับสนุนการต่อสู้เพื่อขจัดระบอบทักษิณ
ทวงคืนอำนาจรัฐมาเป็นของมวลมหาประชาชน
ประณามและคัดค้านการใช้ความรุนแรงและ

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุกคาม ทำร้าย และลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพประชาชนที่ชุมนุมอย่างสันติ

 
 

กะทะบทความเป็นเวทีความคิดที่เปิดกว้าง เพื่อนำเสนอบทความ ความคิดที่ก้าวหน้า ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มพูนสติปัญญาในการร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีอิสระหลุดพ้นจากการครอบงำของทุนครอบโลก ให้มีการกระจายรายได้และการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทย


โดยทางบรรณาธิการจะคัดเลือกบทความอันทรงคุณค่าจากแหล่งต่างๆ หรือจากการแนะนำของผู้อ่านผ่านทาง อีเมล์  admin@thaisocialist.com


บทความหรือทรรศนะในเวทีนี้เป็นสิทธิและความเห็นส่วนตัว

ของผู้เขียน ไม่เกี่ยวข้องกับเว๊ปไชด์นี้แต่ประการใด

มีอะไรบ้างในกะทะบทความ../../../Archive.html